Image

Diagnostik

Att fastställa diagnosen PMDS är en utmaning eftersom symtomens relation till menstruationen är avgörande för om diagnosen blir korrekt eller inte. För diagnoskriterierna för PMDS enligt DSM-IV, se tabell.
A. Under de flesta cykler ska minst fem av dessa symtom uppträda premenstruellt (varav minst ett ska vara något av symtomen 1-4) och försvinna inom någon dag efter att menstruationen startat.
B. Symtomen ska påverka arbete, skola, dagliga aktiviteter eller relationer.
C. Symtomen ska inte vara en försämring av annan psykisk åkomma såsom egentlig depression, panikångest, dystymi eller personlighetsstörning.
D. Kriterierna ska konfirmeras med dagliga skattningar under minst två menstruationscykler.

Diagnoskriterierna stipulerar också att det inte ska finnas någon psykiatrisk samsjuklighet, dvs. patienten ska inte ha en samtidigt pågående depressionssjukdom eller ångestsjukdom. Mer än hälften av de kvinnor som lider av egentlig depression upplever att de försämras före mens. Detta är dock att betrakta som en menstruationscykelrelaterad försämring av deras grundsjukdom och inte som PMDS. Denna distinktion är viktig eftersom behandlingsresultatet skiljer sig. Vissa av de hormonella behandlingar som fungerar utmärkt vid PMDS kan ha betydligt sämre effekt hos patienter med premenstruell försämring av depression.
DIFFERENTIALDIAGNOSER
Som det redan framgått är det oftast en annan psykiatrisk sjuklighet som utgör differentialdiagnos till PMDS. Om en patient spontant söker för premenstruella besvär kan man utgå ifrån att hennes symtom påverkar hennes liv i sådan omfattning att de uppfyller svårighetsgradskriteriet, dvs. de differentialdiagnostiska aspekterna behöver sällan omfatta lättare premenstruella besvär.
VANLIGA DIFFERENTIALDIAGNOSER:
• Egentlig depression
• Generaliserat ångestsyndrom
• Paniksyndrom
• Tvångssyndrom
DAGBOK OCH SKATTNINGSSKALOR
Slutligen anger man också att diagnosen bör ställas med någon form av dagboksskattningar. Anledningen till detta är att det finns en stor diskrepans mellan vad patienter minns och kan berätta för sin läkare och vad som framkommer om man skattar symtom framåt i tiden. Patienter har lättare att minnas att de mådde dåligt innan mens samtidigt som de har en tendens att glömma bort att de har mått dåligt vid andra tillfällen under menstruationscykeln. Dessutom underlättar dagboksskattningar differentialdiagnosen mot ångest- och depressionssjukdomar och gör det lättare att välja rätt behandling för patienten.
Nr Symtom
1 Nedstämdhet, hopplöshet
2 Ångest eller en känsla av att vara på "bristningsgränsen"
3 Uttalade humörsvängningar
4 Uttalad och ihållande ilska och irritabilitet
5 Minskat intresse för dagliga aktiviteter
6 Koncentrationssvårigheter
7 Påfallande brist på energi, lätt för att bli trött
8 Uttalat förändrad aptit, tröstätande eller sötsug
9 Hyperinsomnia eller insomnia
10 En känsla av att tappa kontrollen eller vara överhopad
11 Fysiska symptom såsom bröstspänning, svullnad, huvudvärk, ledvärk och viktuppgång.
Senast uppdaterad: 2020-03-27

Premalex® (escitalopram), Rx, F, ATC-kod: N06AB10. Indikation: Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). För att motivera diagnos och eventuell läkemedelsbehandling ska tillståndet vara av så allvarlig art att det utövar en påtaglig inverkan på patientens livskvalitet och sociala och/eller professionella funktionsförmåga. Dosering: Optimal dosering är 20 mg dagligen men vissa kan erhålla tillräcklig effekt vid 10 mg dagligen. Behandlingen är intermittent (ca 14 dagar per månad). Premalex tillhör läkemedelsgruppen SSRI. Förpackningar: Premalex finns som 10 och 20 mg filmdragerade tabletter i förpackningar om 28 eller 98 tabletter. Övrig information: Premalex är receptbelagt och ingår i läkemedelsförmånen. För ytterligare information och priser, se www.fass.se. Produktresumén är uppdaterad: 2019-08-21. H. Lundbeck AB, 040-699 82 00, www.lundbeck.se